Travel News:

Gà Đông Tảo – Gà Tiến Vua

Gà Đông Tảo là một giống gà thuần chủng, quý hiếm của Việt Nam. Thời xưa giống gà này chỉ có vua chúa mới được thưởng thức và người dân nuôi chỉ với mục đích để tiến vua, vì vậy [...]